Tagarchief: Sofie Bracke

Vlaams Belang dient klacht bij Unia voor de 3e maal in.

Naar aanleiding van het incident waarbij een islamitische bruidegom weigerde de hand te schudden van de Gentse schepen Sofie Bracke, diende Vlaams Belangfractieleider Johan Deckmyn bij Unia een klacht in. Nadat Unia deze klacht verwierp (wegens niet bevoegd), diende Deckmyn deze opnieuw in, nu op grond van discriminatie op basis van “Geloof of levensbeschouwing”.

Het antwoord dat Deckmyn naar aanleiding van deze tweede klacht ontving van Unia was verbijsterend. In dit antwoord staat immers het volgende te lezen: “We kunnen slechts een geval van (vermeende) discriminatie behandelen en verder opvolgen indien we beschikken over de toestemming van het (vermeende) slachtoffer. U kan dus niet namens de man een klacht indienen bij Unia, zonder zijn toestemming. Dit heeft tot gevolg dat we uw melding niet verder kunnen opvolgen.”

  1. Ten eerste is het vreemd te moeten vaststellen, dat men in het antwoord op de eerste klacht helemaal niet verwees naar bovenstaande uitleg. Toen had men het enkel over het feit dat Unia niet bevoegd was.
  2. Op de website van de stad Gent én van Unia staat er ook duidelijk te lezen dat men een geval van discriminatie namens een ander kan indienen. Het is dus duidelijk dat de stad Gent, in overleg met Unia, aan de burger meedeelt dat hij ook voor anderen een klacht kan melden. Vreemd dat Unia nu een andere mening is toegedaan.
  3. Ten derde diende Deckmyn géén klacht in namens de man (zoals verkeerdelijk aangegeven in de mail van Unia), maar als gemeenteraadslid van de stad Gent. Johan Deckmyn interpelleerde hieromtrent reeds in de gemeenteraad. Als gemeenteraadslid is het trouwens ook zijn bevoegdheid het schepencollege te controleren in haar daden en hij is bijgevolg zeker betrokken partij in dit incident.

Het Vlaams Belang kan alleen maar vaststellen dat Unia wanhopig naar een excuus zoekt om de klacht van Vlaams Belang toch maar niet te moeten behandelen.

Als betrokken partij besliste Johan Deckmyn dan ook om deze klacht voor de derde maal in te dienen.

Klik hier voor het antwoord van Unia.

 

Moslim weigert hand aan vrouwelijke schepen, Vlaams Belang dient klacht in

Toen de Gentse schepen Sofie Bracke onlangs een huwelijk wilde inzegenen, weigerde de islamitische bruidegom haar de hand te schudden. Hij argumenteerde letterlijk: “‘Ik mag u geen hand geven. Ik geef alleen mijn eigen vrouw een hand.” Daarop handelde schepen Bracke op een drafje de plechtigheid af. Blijkbaar uitte ze nadien haar verontwaardiging aan de man.

Tijdens de gemeenteraadszitting van oktober interpelleerde Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn hieromtrent schepen Sofie Bracke. Hij vroeg zich openlijk af waarom schepen Bracke bij Unia (het voormalige centrum van gelijke kansen) geen formele klacht had ingediend wegens discriminatie op basis van geslacht, vanwege de man in kwestie.

Deckmyn gaf, bij wijze van voorbeeld, een andere situatie: stel dat schepen Resul Tapmaz u zou vervangen voor het inzegenen van een huwelijk, stelde Deckmyn. E stel dat de man die huwde zou weigeren om schepen Tapmaz een hand te geven vanwege zijn Turkse afkomst. Zou er dan geen klacht zijn ingediend? Deckmyn zei er bijna zeker van dat dit men dan wél klacht zou hebben ingediend. Waarom gebeurde dit hier dan niet?

Wat het Vlaams Belang betreft had dit het huwelijk ook niet mogen worden ingezegend.De man discrimineerde overduidelijk op basis van geslacht, en dit is strafbaar.

Toen Deckmyn de schepen vroeg waarom ze geen klacht had ingediend, antwoordde ze letterlijk dat ze dit niet gedaan had omdat dit de gemeenschappen tegen elkaar zou opzetten.

Dat is wel degelijk de zaken op zijn kop zetten. Betekent dit nu dat er voortaan ook geen klachten tegen racisme zullen worden ingediend omdat dit ook “de gemeenschappen tegen elkaar zou kunnen opzetten”?

Aangezien de stad Gent geen klacht wou indienen, heeft het Vlaams Belang dit dan maar zelf gedaan. Wordt vervolgd…

Gent blijft met potlood en papier stemmen

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad van september vroeg gemeenteraadslid Johan Deckmyn hoe men in Gent zou stemmen in 2018 en 2019. Bij de laatste verkiezingen in 2014 stemden in Vlaanderen 58% van de kiezers digitaal. Dit gebeurde in 158 van de 308 gemeenten. Alle grote steden zijn in deze cijfers vervat, met uitzondering van de stad Gent. Hier werd nog steeds gestemd met potlood en papier.

Stad moet zelf betalen

Sommige Vlaamse gemeenten waar nog met potlood en papier gestemd wordt, zijn intussen vragende partij voor nieuwe stemcomputers. In de “Conceptnota voorbereiding lokale en provinciale verkiezingen 2018” van minister Homans voor Binnenlands Bestuur (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 juni 2015) is aangegeven dat een verdere uitbreiding enkel mogelijk zal zijn voor zover de gemeenten die zelf financieren.

De Vlaamse overheid zal die niet ten laste nemen zoals het geval was in 2012. De subsidie van 20% die in de federale wetgeving is voorzien, kan na goedkeuring door de federale ministerraad toegekend worden. Deze gemeenten zullen bijgevolg slechts nieuwe apparatuur kunnen aankopen met grotendeels eigen financiering. Bovendien is een uitbreiding van het digitaal stemmen enkel mogelijk bij een voldoende grote bestelling, die de leverancier toelaat om een nieuwe productielijn op te starten.

Andere prioriteiten

Schepen Sofie Bracke (Open Vld) antwoordde dat elektronisch stemmen de stad evenveel zou kosten als stemmen met pen en papier (ca 1 miljoen euro), maar dat de aankoop van computers de stad 10.000 euro per machine zou kosten. In totaal zou dit de stad 3,6 miljoen euro kosten en Vlaanderen komt daarbij quasi niet tussen. Gezien de stad andere prioriteiten heeft, beslistte men om bijgevolg ook in 2018 en in 2019 opnieuw gebruik te maken van potlood en papier.