Categorie archief: Nieuws

Vlaams Belang dient klacht bij Unia voor de 3e maal in.

Naar aanleiding van het incident waarbij een islamitische bruidegom weigerde de hand te schudden van de Gentse schepen Sofie Bracke, diende Vlaams Belangfractieleider Johan Deckmyn bij Unia een klacht in. Nadat Unia deze klacht verwierp (wegens niet bevoegd), diende Deckmyn deze opnieuw in, nu op grond van discriminatie op basis van “Geloof of levensbeschouwing”.

Het antwoord dat Deckmyn naar aanleiding van deze tweede klacht ontving van Unia was verbijsterend. In dit antwoord staat immers het volgende te lezen: “We kunnen slechts een geval van (vermeende) discriminatie behandelen en verder opvolgen indien we beschikken over de toestemming van het (vermeende) slachtoffer. U kan dus niet namens de man een klacht indienen bij Unia, zonder zijn toestemming. Dit heeft tot gevolg dat we uw melding niet verder kunnen opvolgen.”

  1. Ten eerste is het vreemd te moeten vaststellen, dat men in het antwoord op de eerste klacht helemaal niet verwees naar bovenstaande uitleg. Toen had men het enkel over het feit dat Unia niet bevoegd was.
  2. Op de website van de stad Gent én van Unia staat er ook duidelijk te lezen dat men een geval van discriminatie namens een ander kan indienen. Het is dus duidelijk dat de stad Gent, in overleg met Unia, aan de burger meedeelt dat hij ook voor anderen een klacht kan melden. Vreemd dat Unia nu een andere mening is toegedaan.
  3. Ten derde diende Deckmyn géén klacht in namens de man (zoals verkeerdelijk aangegeven in de mail van Unia), maar als gemeenteraadslid van de stad Gent. Johan Deckmyn interpelleerde hieromtrent reeds in de gemeenteraad. Als gemeenteraadslid is het trouwens ook zijn bevoegdheid het schepencollege te controleren in haar daden en hij is bijgevolg zeker betrokken partij in dit incident.

Het Vlaams Belang kan alleen maar vaststellen dat Unia wanhopig naar een excuus zoekt om de klacht van Vlaams Belang toch maar niet te moeten behandelen.

Als betrokken partij besliste Johan Deckmyn dan ook om deze klacht voor de derde maal in te dienen.

Klik hier voor het antwoord van Unia.

 

Vlaams Belang Gent waarschuwt Turken in hun eigen taal

Onlangs bracht het bekende Turks AKP-parlementslid Metin Külünk een bezoek aan Vlaanderen en riep er de Turkse Belgen openlijk op om niet meer voor de sp.a te stemmen. In de Knack van 14 september werd hierover een erg interessant artikel geschreven, dat er op wijst dat de Turken écht nog het stemadvies vanuit Turkije volgen.

Het Vlaams Belang is er van overtuigd dat de meeste Gentse Turken niet links zijn, maar omwille van cliëntelisme én het stemadvies vanuit Turkije, op sp.a stemmen. Door de Turkse gemeenschap te bespelen hebben de socialisten in Gent reeds jarenlang een strategisch voordeel bij verkiezingen.

Eind november, begin december krijgt iedere Gentenaar een exemplaar van “De Gentse volksgazet” in zijn brievenbus. Op de voorpagina hiervan staat nu een oproep in het Turks. De oproep luidt: “Sp.a, size oy vermeyecegiz!”. Vrij vertaald betekent dit: “Sp.a, wij zullen niet meer voor u stemmen!

Hiermee probeert het Vlaams Belang de discussie – om niet op s.pa te stemmen – binnen de Turkse gemeenschap in Gent op gang te brengen. Vlaams Belang probeert hierbij niet om de Turkse stem binnen te halen, maar wil het Turkse strategische voordeel van de socialisten in Gent verminderen.

Stad Gent verbiedt betoging Voorpost

De recente problemen met Gentenaars van Turkse origine als reactie op een toegelaten Voorpost-betoging aan het Edmond Van Beverenplein in september hebben er blijkbaar toe geleid dat burgemeester Termont onlangs beslist heeft om een nieuw aangevraagde betoging van Voorpost te verbieden.

Er wordt blijkbaar gevreesd voor een grote confrontatie tussen Voorpost en Pegida-aanhangers enerzijds en Gentenaars van Turkse origine anderzijds. De aanleiding voor de problemen tijdens de vorige betoging van Voorpost was echter een uit de hand gelopen tegenbetoging die niet aangevraagd en ook niet toegelaten was. De betreffende Gentenaars van Turkse origine zagen de betoging tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Gemeenschap blijkbaar als een provocatie.

Door de betoging te verbieden beloont de burgemeester nu het baldadig gedrag van de Gentenaars van Turkse origine die in de buurt van het Edmond Van Beverenplein wonen. Het recht op vrije meningsuiting en het recht op betogen is voor de burgemeester blijkbaar minder belangrijk als het rechtstreeks ingaat tegen de belangen van de Turkse gemeenschap in Gent.

Als argument stelde de burgemeester dat de tegenbetogers geprovoceerd werden door een plastieken varkenskop. Tja, gaat de burgemeester nu alle betogingen screenen op de aanwezigheid van mogelijks provocatief materiaal?

Hoe zit dat trouwens met de vrijheid van meningsuiting? Het is maar al te makkelijk om de baldadigheden van Turken te vergoeilijken door te verwijzen naar zogenaamde provocaties. Wat provocaties betreft, mocht het gedrag van de Turken er ook wel zijn. Zij scandeerden o.a. massaal de slogan “de wetten van Allah gaan boven jullie wetten” en de betogers werden uitgescholden voor “junkies” en “homo’s“. Maar deze Turkse provocaties hebben niét geleid tot baldadigheden vanwege de Voorpost-betogers.

Maar toch wordt een nieuwe betoging geweigerd.

De burgemeester stelt dat Voorpost in september al de kans kreeg om haar mening te uiten. Dit leidde er toe dat Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn in de gemeenteraad aan burgemeester Termont vroeg of er misschien een tijdslimiet stond op het uiten van uw mening in Gent.

De burgemeester zei ook dat hij van verschillende inwoners de vraag kreeg om dat soort van manifestaties niet meer in hun buurt te laten doorgaan. Deckmyn vond dit een zware zaak. Blijkbaar zullen er in de toekomst no go-zones komen voor betogingen in bepaalde wijken, afhankelijk van het onderwerp van de betoging of van de vereniging die de manifestatie organiseert. De vraag van Deckmyn aan burgemeester Termont of dit in de toekomst zo zou zijn, werd niet beantwoord. Waarvan akte.

Schurft en tuberculose vastgesteld op Gentse asielboot

Naar aanleiding van een vraag die Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn hierover stelde, bevestigde schepen Rudy Coddens (Sp.a), dat er drie gevallen van schurft werden vastgesteld in het opvangcentrum Reno aan de Rigakaai. Deze personen worden behandeld conform de richtlijnen. Er verblijven ook twee personen waarbij de diagnose van tbc werd gesteld vóór de transfer naar Gent. Het gaat hier om gesloten, niet-besmettelijke vorm van tbc die nog verder wordt behandeld.

Schurft is een huidziekte die op zich goed behandelbaar is. Voor de behandeling doen de opvangcentra een beroep op de bestaande medische zorg.  Fedasil voorziet een gestandaardiseerde aanpak om de ziekte te behandelen en verdere overdracht te voorkomen

Het antwoord van de schepen kan u lezen door hier te klikken.

Uit de pers:

Uit ‘Het Laatste Nieuws’ van 12 mei : “Schurft en tbc op Reno onder controle”. Zie link.

Uit ‘De Gentenaar’ van 12 mei: “Bij drie vluchtelingen die in het opvangcentrum Reno aan de Rigakaai verblijven, is schurft vastgesteld. Twee andere vluchtelingen op het ponton lijden aan turberculose. Dat blijkt uit een antwoord dat schepen Rudy Coddens gaf op een vraag van Johan Deckmyn, fractieleider van het Vlaams Belang.” (Klik op artikel hier onder om het te lezen)

schurft

Stad Gent gedoogt illegale krotwoningen aan spoorweg Muide

Sinds enkele jaren kampt de stad met problemen, veroorzaakt door de instroom van Roma uit Oost-Europa. Zeker op het vlak van de woonproblematiek blijven er problemen. Zo zijn er nog steeds de illegale krotwoningen aan de Muide, waar onder meer Roma verblijven. Blijkbaar mogen deze illegale bouwsels daar ongestoord blijven…

In het verleden stelde burgemeester Termont hieromtrent dat de stad onmachtig was, omdat deze gronden eigendom waren van de NMBS. Het Vlaams Belang vindt het dan ook niet kunnen, dat nu deze gronden door de NMBS verkocht werden aan SoGent, men blijkbaar nog steeds even onmachtig blijft. De excuses zijn op. Een stadsbestuur mag illegale zaken niet gedogen.

De krotten (2 percelen in de Aziëstraat) worden momenteel bewoond door Roemenen. De politie heeft ondertussen wel verhinderd dat anderen zich op een derde perceel zouden vestigen. De politie kan dus wel ingrijpen, maar mag blijkbaar deze zaak niet volledig afhandelen. De stad Gent heeft immers beslist om in afwachting van de ontwikkeling van deze site, dit verder te gedogen. De kans is volgens de stad Gent groot dat een ontruiming zal leiden tot een nieuwe bewoning. Het Vlaams Belang verbaast zich hierover, omdat eerder in het antwoord van de burgemeester al werd gesteld dat de politie de vestiging van anderen op deze plek kon verhinderen.